Voľný pád

versión 1.0.0.0 (169 KB) por Martin Foltin
Experimentálne určenie tiažového zrýchlenia g.

97 descargas

Actualizada 29 Oct 2016

Ver licencia

Výpočet gravitačného zrýchlenia pomocou videozáznamu. Experiment je založený na tom, že sa zosníma voľný pád kamerou. V zábere je potrebné mať aj stopky (presnosť 1/100s). Analýzou videozáznamu sa stanoví začiatok voľného pádu a dopad telesa. Pri známej výške je možné vypočítať tiažové zrýchlenie g (poznáme výšku a čas pádu).

Citar como

Martin Foltin (2022). Voľný pád (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/60001-volny-pad), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2016b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!